MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı:

Madde:1- Derneğin Adı: Makina İmalatçıları Birliği Derneğidir.

Derneğin Merkezi:

Madde:2- Derneğin merkezi Ankara’dadır. Yurt dışında ve yurt içinde gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimi:

Derneğin amacı, çalışma konuları:

Madde:3- Makina imalatı konusunda çalışan üyeleri arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişini sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik ve imalatla ilgili ortak sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak. Türkiye’de makina imalatını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve memleketin çeşitli makina ihtiyacının yurt içinden sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

            Uluslar arası entegrasyon hedefi doğrultusunda Türk Makina imalat sanayinin rekabet gücünü arttırmak için, uluslararası ekonomik yapıda belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine çalışmak.

Derneğin Çalışma Konuları

a) Ülkenin Ekonomik kalkınması makina imalatının bilinçli ve başarılı yapılmasına dayandığından, bu konularda çalışanların dernek içerisinde bir araya gelmesini sağlamak ve aralarında işbirliğini geliştirmek.

b) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye'de ulusal, bölgesel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke ve hedefleri benimseyen sanayici, işadamları dernekleri ve sektörel kuruluşlarla bir araya gelerek bir federasyon kurabilir, kurulmuş olan bir federasyona katılabilir. Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapar.

c) Makina imalatı ana politikalarının tespitine katkı ve etkide bulunmak.

d) Kalkınma planı hedeflerine paralel olarak, yatırımların, sanayinin, savunmanın ve genellikle yurt kalkınmasının ana unsurunu teşkil eden makina imalatında, teknik, mali ve ekonomik uygulamalarda takip edilecek gerçekçi bir politikanın tespitinde hükümete yardımcı olmak.

e) İmalatçıların başlıca ihtiyaç maddelerinin (hammaddede, yardımcı maddeler, işletme malzemesi, enerji, vs.) ucuz, yeterli standartlara uygun, kalite ve miktarlarda sağlanması yolunda ve teknolojik gelişmeleri de izleyerek çalışmaları yapmak ve bu konularda resmi daire, teşekkül, müessese ve diğer meslek kuruluşları ile uluslar arası kuruluşlar nezdinde salahiyetli bir koordinasyon organı olarak faaliyette bulunup, üyelere ve resmi makamlara tavsiyelerde bulunmak.

f) Üniversiteler, yüksekokullar ve diğer ilmi müessese ve ilgili teşekküllerin makina imalatı konularındaki faaliyetlerini, müşterek çalışmalar ve sair yardımlarla teşvik etmek, gerektiğinde bu teşekküllerin çalışmalarından faydalanmak.

g) Üye kuruluşların imalat teknolojilerinin gelişmesinde ve bunların uygulanmasında yardımcı olmak.

h) Yurt içi ve yurt dışı imalat hizmetlerinden en fazla randıman almak, tanıtma yapmak ve geçerli teknolojinin uygulamasını sağlamak üzere gerekli yayınlarda bulunmak toplantılar, kurslar seminerler, konferanslar, kongreler, yarışma, fuar ve sergiler düzenlemek veya bu tür düzenlemeler yapan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Üyelerin yürüteceği teknik çalışmalar için ihtiyaç duyacakları konularda danışmanlık hizmeti sunmak veya bu tür danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarla işbirliği yapmak.

j) Makina imalatı konusunda faaliyet gösteren firmaların kurdukları veya kuracakları diğer sektör dernekleri ile bir araya gelerek federasyon kurmak,

k) Ülkemizin yabancı ülkelerle yapacağı makina imalatı ile ilgili ekonomik ve teknik toplantılar ile seyahatlere katılmak ve görüş bildirmek.

l) Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak olan önemli ihaleleri takip etmek ve bu ihalelere ait dokümanları sağlayarak ilgililere duyurmak.

m) İmalatçılar talep ettikleri takdirde, aralarında meydana gelecek anlaşmazlıklarda hakemlik yapmak.

n) Dernek, amaçlarına ulaşılmasını sağlamak için gerektiğinde, geziler, bilimsel çalışmalar yapar. Arşiv oluşturabilir, plan ve proje yapabilir veya yaptırabilir, bunlar için yarışmalar açar. Sonucu uygulayabilir, derneğin hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak makul ölçüde gayrimenkul edinebilir ve ihtiyacından fazlasını satabilir.

o) Kuruluşlar tarafından imal veya ithal edilen makinaların ilgili güncel mevzuata, norm ve standartlara uygunluğu hakkındaki uluslararası ve ulusal düzenlemeleri takip ederek ilgili kamu ve özel kurum veya kuruluşları bilgilendirir.

p) Ortak Pazar ülkelerindeki Türk Makina imalatı ürünlerine rekabet gücü ve imkânı kazandırma amacıyla, bu imalatların ihracata yöneltilmesi konusunda ilgili resmi makamlarla işbirliği halinde bu amacın gerçekleşmesine çalışmak.

r) Yeni kurulacak makina tesisleri konusunda yurt ihtiyaçları açısından gerekli çalışmaları yapmak, bu konuda hükümete, ilgili gerçek ve tüzel kişilere tavsiye ve tekliflerde bulunmak.

s) İç piyasada fiyat oluşumunun yurt gerçeklerine ve dış rekabet imkânlarına uygun olup, olmadığı konusunda ilgili makamları ve kamuoyunu haberdar etmek.

t) İç ve Dış piyasa teknoloji ve konjoktörünü izleyerek üyelere duyurmak, yurt içi imalat oranını ve kaliteyi en üst seviyeye getirecek çalışmalarda bulunmak.

u) Üyelerin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları etüd-müracaat ve takipleri firma seviyesinde yürütmek yerine toplu olarak sektör seviyesinde ele alıp, bu yolla zaman ve masraf tasarrufu sağlayarak firma ve sektör faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik sağlamada caba göstermek.

v) Üyelerinin faaliyet alanı ile ilgili konularda üyelerini ve sektörü resmi merciler ile çeşitli teşkilat, komisyon, kurul, komite gibi kuruluşlar nezdinde temsil ederek, bunların çalışmalarına katılmak ve üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasında çaba göstermek.

y) Üyelerin boş kapasitelerini ve makina parklarını değerlendirmek, organize etmek, bu konuda üyelerden gelebilecek isteklere yardımcı olmak.

Dernek bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:

Üye olma hakkı:

Madde:4- Fiili ehliyete sahip olan gerçek veya tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Üyelikten Çıkma:

Madde:5- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

Üyelikten Çıkarılma:

Madde:6- Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilen üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel kurula itiraz hakları vardır.

Dernek tüzük ve iç yönetmeliklerinde yazılı mükellefiyetlerini iki yıl süre ile yerine getirmeyen ve kendilerine yapılacak yazılı ihbara rağmen tebellüğ tarihinden itibaren bir aylık süre içinde cevap vermeyen ve ödemede bulunmayanlar yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Fahri üyelik:

Madde:7- Sektörde hizmeti geçmiş kişilere yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verilir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına oy kullanmamak şartıyla katılabilirler. İsterlerse aidat ödemezler. Kurucu üyelerden, genel kurul kararı ile veya kanundan doğan sebepler dışında herhangi bir sebepten üyelikten ayrılanlar başvurmalarına gerek kalmaksızın fahri üye sayılırlar. Fahri üyeler genel kurulda nisaba dahil edilemezler, fahri üyeler bu üyelere mahsus özel deftere kayıt edilebilirler.

Üyelerin görevleri:

Madde:8- Derneğin vazifelerinin icrasında üyeler ve temsil ettikleri kuruluşlar yönetim kurulu kararlarına uygun olarak derneği desteklemek ve müşterek menfaatlerinin temininde her hususta yardımcı olmak mecburiyetindedirler. Üyeler ve temsil ettikleri kuruluşlar dernek tüzüğüne riayetle mükellef olup, kanuna ve tüzüğe göre derneğin vereceği kararlara uyma ve bu kararları icraya mecburdurlar. Kuruluşlar, dernekçe istenen mamul numunelerini, geciktirmeden, derneğe göndermeye veya derneğin göstereceği yetkililere göstermeye mecburdurlar.

Üyelerin Hakları

Madde:9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Derneğin Organları:

Madde:10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

a-Genel kurul, b-Yönetim Kurulu, c-Denetleme Kurulu, d- Etik Kurulu.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli Ve Toplanma Zamanı:

Kuruluş şekli:

Madde:11- Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı:

Madde:12- Genel kurul 3 yılda bir Nisan ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü:

Madde:13- Yönetim kurulu, derneğe kayıtlı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi dernek internet sitesinde veya bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, atmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri:

Madde:14- Genel kurul toplantıları yönetim kurulunun tespit edeceği yerde yapılır.

Toplantı yeter sayısı:

Madde:15- Genel kurul, derneğe kayıtlı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü:

Madde:16- Genel kurula katılacak üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Toplantıda görüşülecek konular:

Madde:17- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri:

Genel kurulun görev ve yetkileri:

Madde:18- Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Dernek organlarının seçilmesi,

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak,

Derneğin feshedilmesi,

Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,

Oy Kullanma Ve Karar Alma Usul Ve Şekilleri:

Madde:19- Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev Ve Yetkileri, Ne Suretle Seçileceği, Asil ve Yedek Üye Sayısı:

Yönetim Kurulu:

Madde:20- Yönetim kurulu 9 asıl 9 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.

Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak.

Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:

Madde:21- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Önceki Başkan

Madde 22- Bir önceki dönemin Dernek Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinin sona ermesi halinde, Derneğe hizmetini Önceki Başkan sıfatıyla sürdürür. Yönetim Kurulu toplantılarına davet edilir; söz hakkı vardır, oy hakkı yoktur. Dernek adına yapılması istenilen temsil ve tanıtım görevlerinde, Önceki Başkan sıfatını kullanır. Başkanın Yönetim Kuruluğu Üyeliği sona erene kadar, Önceki Başkan görevi devam eder.

Denetleme Kurulu:

Madde:23- Denetleme kurulu 3 Asıl 3 Yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun görevleri:

En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek.

Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak.

Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

Etik Kurulu

Madde:24- Etik Kurulu 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulda üyeler tarafından önerilen adaylar arasından seçilecek 5 kişiye Etik Kurulu üyeliği verilir.

Etik Kurulunun görev ve yetkileri

Dernek amaç ve faaliyetleri kapsamında aşağıda belirtilen MİB Etik Kurallarının uygulanması ve üye firmaların uymalarının sağlanması yönünde çalışmalar ve ilgili anlaşmazlıklarda hakemlik yapmaktır.

Çalışma Yöntemi:

Yönetim kurulu uygunsuzluk belirlenmesi, bildirilmesi veya ilgili taraflardan birinin başvuruda bulunması halinde Etik Kurulunu göreve çağırır.

Etik Kurulu ilgili taraflara danışarak davetini takiben 30 gün içinde belirlenecek bir günde taraflarla toplantı düzenler.

Toplantıda taraflar ilgili evraklarını ve diğer görüşlerini etik kuruluna sunar ve tutanak ile imza altına alırlar.

Etik Kurulu 1 hafta içinde kararını yazılı olarak taraflara iletir. Son karar Etik Kurulunundur ve üyeler/taraflar bunu peşinen kabul ederler.

Etik Kurul Kararları: Etik kurulu kararları aşağıda belirtilen kararların birinden veya birleşiminden oluşabilir.

Yazılı İhtar/Uyarı, Kınama verilmesi,

Mamül/hizmet ile ilgili ayıbın giderilmesinin talep edilmesi,

Mamulün değişimi/iadesinin talep edilmesi,

Hatalı başvurularda gerekçeli kararın taraflara iletilerek taraflara teşekkür edilmesi.

Etik Kurulunun kararına uymayan üye firmanın Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılması,

MİB Etik Kuralları

Genel Mesleki Yükümlülükler

Mesleğiyle ilgili her türlü davranış, çalışma ve ilişkilerinde en yüksek ahlaki değerler ile hareket eder ve sorumluluk üstlenir.

İmalat konusu hakkında hedef ülke pazarı için geçerli mevzuatı (yasa, yönetmelik, tebliğ, kural, standartlar, vb.) öğrenir, izler, onlara uyar.

Sahip olduğu mesleki bilgi, beceri ve deneyimleri, pazar ülke bilgilerini kişisel ve kurumsal çıkarlara zarar vermeksizin paylaşır.

Bireylere ve kurumlara ait ve ilgili özel bilgilerin gizliliğine ve korunmasına özen gösterir.

Yasalarla ve özel anlaşmalarla bağlı olduğu yükümlülüklere, sözleşmelere ve taahhütlere uyar.

Mamullerinin ayıplı olduğundan veya gayriahlâkî işlere bulaştığından kuşku duyduğu kişi ve kurumlarla işbirliğine girmez.

Fikri mülkiyet haklarına saygılı davranır ve ilgili mevzuata uyar.

Toplumsal Yükümlülükler

Kendi çıkarlarını ve müşterisinin çıkarını, hiçbir zaman toplum çıkarının üstünde görmez.

Kamuya yapılan açıklamalarda yansız ve dürüst olur.

Toplumun, yatırım tipi makinalar, ilgili teknolojiler ve bunların uygulaması ve uygulamalarının sonuçları hakkında bilgilendirilmesine ve toplumda yatırım tipi makinalar ile ilgili gerekli bilincin oluşmasına, gelişmesine ve güncellenmesine katkıda bulunur.

Ürün ve Hizmetle İlgili Yükümlülükler

Makinanın imalatının ön hazırlık, imalat, montaj, eğitim ve sonrasında sağlanan satış sonrası hizmetleri süreçlerinde en yüksek niteliğe, verime ve etkinliğe ulaşılması için çalışır.

Makina özelliklerinin ve gerek duyulan teknolojik gereksinimlerinin, kullanıcı ve diğer etkilenebilecek tarafların ihtiyaçlarının doğru ve tam olarak belirlenmesini sağlar 

Makina imalat sürecinde ürün geliştirme ve üretim aşamalarında yapılan gözden geçirme, denetim ve testleri de dikkate alır ve yapıcı davranır.

Meslektaşlar ve İş Arkadaşlarıyla İlgili Yükümlülükler

Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişmelerine yardımcı olur ve Sektör Etik Kuralları’na uymaları için özendirir ve destek verir.

Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş, kaygı ve şikâyetlerine ilgisiz kalmaz.

Meslek yaşamında ilerlemek için hiçbir zaman meslektaşlarını gerçek olmayan nedenlerle eleştirmek, suçlamak yolunu seçerek gayriahlâkî davranmaz.

Meslektaşlarının çalışma ve çabaları sonucu ortaya çıkan ürün ve fikir eserlerine karşı gereken saygı, önem ve dikkati gösterir. Sahibinden izin almadan ve kaynak belirtmeden kullanmaz.

Meslektaşlarının çalışmalarını, kişisel çıkarları için izinsiz olarak incelemez, kullanmaz ve geliştirmez. Sahibinden izin alarak yaptığı çalışmalarda kaynağını mutlaka belirtir.

Henüz patent ve kopyalama hakkıyla ilgili yasal bir hak alınmamış olsa bile, akademik ve mesleki tüm çalışmalara ve ürünlere karşı saygılı olur.

Meslektaşları hakkında bilgi sorulduğunda doğru bilgi verir ve sektörle ilgisi olmayan kişisel bilgileri açıklamaz.

Meslektaşların özel yaşamına, saygınlığına ve kişilik haklarına saygı gösterir.

Serbest piyasa koşulları içinde meslektaşlarına karşı eşit rekabet ilkelerini gözeterek çalışır. Yalnız veya bir grup halinde ekonomik gücünü kullanarak haksız rekabete yol açacak tekel veya tröstleşme yönünde gayret sarf etmez.

Müşterilerle İlgili Yükümlülükler

Müşterileriyle olan mesleki ilişkilerinde daima güvenilir olur ve dürüst davranır.

İş alırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, politik çevresini, yakınlık ve kişisel ilişkilerini ve maddi gücünü kullanmaz, haksız bir yarar veya üstünlük sağlamaya çalışmaz.

Müşteri ile tasarım-imalat-kontrol-teslimat-ödeme-garanti-satış sonrası hizmetler ve diğer ilgili detay konuları kapsayan yazılı anlaşma yapılır. Anlaşma şartlarına ve taahhütlerine tam olarak uyulur.

Bu kurallarla İlgili Sorumluluklar

Her MİB üyesi “MİB –Makina İmalatçıları Birliği Derneği Mesleki Etik Kuralları”na uyar, sahip çıkar, yaygınlaşması ve toplumun genelinde kabul görmesi için çaba gösterir.

Bu kuralları çiğneyen veya göz ardı eden üye firma ve firma çalışanına karşı karşı gerekli girişimlerde bulunur ve bu kurallara aykırı davranışta bulunduğunun tespiti halinde, MİB’in Etik Kurulunun kendisi için öngöreceği yaptırımlara uymayı peşinen kabul eder.

Genel Sekreter

Madde:25- Dernek çalışmalarını yürütmek ve yönetim kurulu faaliyetlerini düzenlemek, kararlarını tatbik etmek üzere, yönetim kurulu tarafından üç yıla kadar ücretli ve mukaveleli bir genel sekreter tayin edilir.

Genel Sekreterin görev ve yetkileri:

Madde:26-

Yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

Derneğin faaliyetlerini düzenlemek, bu faaliyetlerin gerektirdiği önemli girişimleri yapmak ve yönetim kurulunun onayını alarak gereken teşkilatı kurmak,

Gerekli defterleri usulüne uygun tutmak ve tutulmasını sağlamak,

Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini yapmak,

Yönetim kurulunun tayin edeceği miktardaki masrafları yönetim kurulu kararı almadan yapmak ve ilk yönetim kurulu toplantısında onaya sunmak,

Genel sekreter görev ve yetkilerini kullanmasından yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Derneğin Borçlanma Usulleri:

Madde:27- Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Madde:28- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli:

Madde:29- Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir.

Derneğin Gelirleri:

Madde:30- Derneğin gelir kaynakları.

Üye aidatı, giriş aidatı ve Genel Kurulca tespit edilen masraflara katılma payı,

Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

Bağışlar ve yardımlar,

Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Defter ve Kayıtlar:

Madde:31- Dernek kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.

Bu maddede sayılan defterin Noterden veya Dernekler Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

Derneğin İç Denetim Şekilleri:

Madde:32- Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği:

Madde:33- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için derneğe kayıtlı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Dernek Şubeleri:

Madde:34- Demek, Merkez Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez Genel Kurulu'nca şubenin açılacağı yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine Şube Kuruluş Bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak demek şubesinin açılışını gerçekleştirir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri:

Madde:35- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şube Genel Kurulu ve Görevleri:

Madde:36-

Şube Genel Kurulu Şube Genel Kuruluna katlıma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.

Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını 3 yılda bir olmak üzere Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.

Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer.

Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler ve gerektiğinde denetlemesini yapar.

Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.

Mevzuatta Şube Genel Kurulu'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri:

Madde:37-

Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler üç yıllık süre için seçilirler.

Genel Kurul'u takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.

Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, Karar Defteri'ne yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kurulu'na sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.

Dernek şubeleri, genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

Mevzuatta Yönetim Kurulu'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şube Denetleme Kurulu ve Görevleri:

Madde:38-

Şube Genel Kurulu'nca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğü ne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Mevzuatta Denetleme Kurulu'nca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili:

Madde:39- Şubeler dernek genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak ve şube genel kurullarında her yirmi üye adına seçilecek bir delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurul'a katılma hakkına sahiptir.

Temsilcilik: Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği görevlerle sınırlıdır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Madde:40- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin fesline karar verebilmesi için, tüzüğe göre derneğe kayıtlı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Hüküm Eksikliği:

Madde:41- Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.